சைவத் தமிழ்ச் சங்கம் நடாத்தும் 26வது ஆண்டு கலைவாணி விழா 20.10.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை. போட்டிகளின் விபரங்கட்கு.

0
6162

சைவத் தமிழ்ச் சங்கம் நடாத்தும் 26வது ஆண்டு கலைவாணி விழா 20.10.2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை. போட்டிகளின் விபரங்கட்கு.

  °°   தரைவிறக்கம் செய்யவும் (PDF File)

மாணவர்களுக்கான போட்டி விபரம்.- பக்கம் – 1,    பக்கம் – 2
விண்ணப்ப படிவம் 01.01.2010 – 31.12.2010

01.01.2016 இற்குப் பின் பிறந்தோர்

01.01.2009 – 31.12.2009
01.01.2015 – 31.12.2015 01.01.2008 – 31.12.2008
01.01.2014 – 31.12.2014 01.01.2007- 31.12.2007
01.01.2013 – 31.12.2013 01.01.2006 – 31.12.2006
01.01.2012 – 31.12.2012 01.01.2005 – 31.12.2005
01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2004 – 31.12.2004

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here