மாத விரதங்கள்

தை மாதம்

1/1/2018 திங்கட்கிழமை ஆங்கிலேய வருடப்பிறப்பு, பூரணைவிரதம்
2/1/2018 செவ்வாய்க்கிழமை நடேசர்அபிசேகம், ஆரத்திரா தரிசனம்
4/1/2018 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
14/1/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை தை மாதப்பிறப்பு, தைப்பொங்கல், பிரதோசம்
16/1/2018 செவ்வாய்க்கிழமை அமாவாசை
20/1/2018 சனிக்கிழமை சதுர்த்தி
26/1/2018 வெள்ளிக்கிழமை கார்த்திகை
29/1/2018 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
31/1/2018 புதன்கிழமை பூரணை, தைப்பூசம்

மாசி மாதம்

3/2/2018 சனிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
13/2/2018 செவ்வாய்க்கிழமை மாசி மாதப்பிறப்பு, பிரதோசம், மகா சிவராத்திரி
15/2/2018 வியாழக்கிழமை அமாவாசை
19/2/2018 திங்கட்கிழமை சதுர்த்தி
22/2/2018 வியாழக்கிழமை கார்த்திகை
27/2/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
28/2/2018 புதன்கிழமை நடேசரபிசேகம்

பங்குனி மாதம்

1/3/2018 வியாழக்கிழமை பூரணை, மாசி மகம்
4/3/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
14/3/2018 புதன்கிழமை பிரதோசம்
15/3/2018 வியாழக்கிழமை பங்குனி மாதப்பிறப்பு
17/3/2018 சனிக்கிழமை அமாவாசை
19/3/2018 திங்கட்கிழமை 1ம் பங்குனித் திங்கள்
20/3/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்த்தி
21/3/2018 புதன்கிழமை கார்த்திகை
26/3/2018 திங்கட்கிழமை 2ம் பங்குனித் திங்கள்
28/3/2018 புதன்கிழமை பிரதோசம்
30/3/2018 வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி உத்தரம்
31/3/2018 சனிக்கிழமை பூரணை

சித்திரை மாதம்

2/4/2018 திங்கட்கிழமை 3ம் பங்குனித் திங்கள்
3/4/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
9/4/2018 திங்கட்கிழமை 4ம் பங்குனித் திங்கள்
13/4/2018 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
14/4/2018 சனிக்கிழமை சித்திரை மாதப்பிறப்பு, விளம்பி வருடப்பிறப்பு
15/4/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை
18/4/2018 புதன்கிழமை கார்த்திகை
19/4/2018 வியாழக்கிழமை சதுர்த்தி
27/4/2018 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
29/4/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சித்திராப் பூரணை, சித்திரகுப்த விரதம்

வைகாசி மாதம்

3/5/2018 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
7/5/2018 திங்கட்கிழமை நடேசரபிசேகம்
12/5/2018 சனிக்கிழமை பிரதோசம்
14/5/2018 திங்கட்கிழமை அமாவாசை
15/5/2018 செவ்வாய்க்கிழமை வைகாசி மாதப்பிறப்பு, கார்த்திகை
18/5/2018 வெள்ளிக்கிழமை சதுர்த்தி
25/5/2018 வெள்ளிக்கிழமை மணவாளக்கோலம்
26/5/2018 சனிக்கிழமை பிரதோசம்
28/5/2018 திங்கட்கிழமை வைகாசி விசாகம்
29/5/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பூரணை

ஆனி மாதம்

1/6/2018 வெள்ளிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
11/6/2018 திங்கட்கிழமை பிரதோசம், கார்த்திகை
13/6/2018 புதன்கிழமை அமாவாசை
15/6/2018 வெள்ளிக்கிழமை ஆனி மாதப்பிறப்பு, கொடியேற்றம்;
16/6/2018 சனிக்கிழமை பிச்சாடனர் திருவிழா, சதுர்த்தி
17/6/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சாட்சரத் திருவிழா
18/6/2018 திங்கட்கிழமை மாம்பழத் திருவிழா
19/6/2018 செவ்வாய்க்கிழமை கைலாசவாகனத் திருவிழா
20/6/2018 புதன்கிழமை ஆனி உத்தரம், குருந்தமரத் திருவிழா
21/6/2018 வியாழக்கிழமை வேட்டைத் திருவிழா
22/6/2018 வெள்ளிக்கிழமை சப்பரத்திருவிழா
23/6/2018 சனிக்கிழமை தேர்த்திருவிழா
24/6/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்த்தத்திருவிழா
25/6/2018 திங்கட்கிழமை பூங்காவனத் திருவிழா, பிரதோசம்
26/6/2018 செவ்வாய்க்கிழமை வைரவர் பூசை
27/6/2018 புதன்கிழமை பூரணை

ஆடி மாதம்

1/7/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
9/7/2018 திங்கட்கிழமை கார்த்திகை
10/7/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
12/7/2018 வியாழக்கிழமை அமாவாசை
16/7/2018 திங்கட்கிழமை சதுர்த்தி
17/7/2018 செவ்வாய்க்கிழமை ஆடி மாதப்பிறப்பு, 1ம் ஆடிச்செவ்வாய்
24/7/2018 செவ்வாய்க்கிழமை 2ம் ஆடிச்செவ்வாய், பிரதோசம்
27/7/2018 வெள்ளிக்கிழமை பூரணை
31/7/2018 செவ்வாய்க்கிழமை 3ம் ஆடிச்செவ்வாய், சங்கடகர சதுர்த்தி

ஆவணி மாதம்

5/8/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை கார்த்திகை
7/8/2018 செவ்வாய்க்கிழமை 4ம் ஆடிச்செவ்வாய்
8/8/2018 புதன்கிழமை பிரதோசம்
10/8/2018 வெள்ளிக்கிழமை ஆடி அமாவாசை
13/8/2018 திங்கட்கிழமை ஆடிப்பூரம்
14/8/2018 செவ்வாய்க்கிழமை 5ம் ஆடிச்செவ்வாய், சதுர்த்தி
17/8/2018 வெள்ளிக்கிழமை ஆவணி மாதப்பிறப்பு
19/8/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 1ம் ஆவணி ஞாயிறு
21/8/2018 செவ்வாய்க்கிழமை ஆவணி மூலம்
23/8/2018 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
24/8/2018 வெள்ளிக்கிழமை வரலக்சுமி விரதம், நடேசரபிசேகம்
25/8/2018 சனிக்கிழமை பூரணை
26/8/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 2ம் ஆவணி ஞாயிறு
29/8/2018 புதன்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி

புரட்டாசி மாதம்

1/9/2018 சனிக்கிழமை கார்த்திகை
2/9/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 3ம் ஆவணி ஞாயிறு, கிருஸ்ண ஜெயந்தி
7/9/2018 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
9/9/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 4ம் ஆவணி ஞாயிறு, அமாவாசை
12/9/2018 புதன்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி
16/9/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 5ம் ஆவணி ஞாயிறு
17/9/2018 திங்கட்கிழமை புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு
22/9/2018 சனிக்கிழமை 1ம் புரட்டாதிச்சனி, சனிப்பிரதோசம்
23/9/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடேசரபிசேகம்
24/9/2018 திங்கட்கிழமை பூரணை
28/9/2018 வெள்ளிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
29/9/2018 சனிக்கிழமை 2ம் புரட்டாதிச்சனி, கார்த்திகை

 

ஐப்பசி மாதம்

6/10/2018 சனிக்கிழமை 3ம் புரட்டாதிச்சனி, சனிப்பிரதோசம்
8/10/2018 திங்கட்கிழமை அமாவாசை
9/10/2018 செவ்வாய்க்கிழமை நவராத்திரி விரதாரம்பம்
12/10/2018 வெள்ளிக்கிழமை சதுர்த்தி
13/10/2018 சனிக்கிழமை 4ம் புரட்டாதிச்சனி
18/10/2018 வியாழக்கிழமை ஐப்பசி மாதப்பிறப்பு, விஜயதசமி, கேதாரகௌரி விரதாரம்பம்
19/10/2018 வெள்ளிக்கிழமை 1ம் ஐப்பசி வெள்ளி
22/10/2018 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
24/10/2018 புதன்கிழமை பூரணை, அன்னாபிசேகம்
26/10/2018 வெள்ளிக்கிழமை 2ம் ஐப்பசி வெள்ளி, கார்த்திகை
27/10/2018 சனிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி

 

கார்த்திகை மாதம்

2/11/2018 வெள்ளிக்கிழமை 3ம் ஐப்பசி வெள்ளி
5/11/2018 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
6/11/2018 செவ்வாய்க்கிழமை தீபாவளி
7/11/2018 புதன்கிழமை அமாவாசை, கேதாரகௌரி விரதநிறைவு
8/11/2018 வியாழக்கிழமை கந்தசட்டி விரதாரம்பம்
9/11/2018 வெள்ளிக்கிழமை 4ம் ஐப்பசி வெள்ளி
11/11/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுர்த்தி
13/11/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சூரன்போர்
16/11/2018 வெள்ளிக்கிழமை 5ம் ஐப்பசி வெள்ளி
17/11/2018 சனிக்கிழமை கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு
20/11/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
22/11/2018 வியாழக்கிழமை சர்வாலய தீபம், திருக்கார்திகை, பூரணை
23/11/2018 வெள்ளிக்கிழமை விநாயகர் விரதாரம்பம், நினைவாலயப் பூசை
24/11/2018 சனிக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
25/11/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
26/11/2018 திங்கட்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
27/11/2018 செவ்வாய்க்கிழமை மாவீரர் நாள்

 

மார்கழி மாதம்

4/12/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
6/12/2018 வியாழக்கிழமை அமாவாசை
11/12/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்த்தி
13/12/2018 வியாழக்கிழமை விநாயகர்சட்டி விரதம்
14/12/2018 வெள்ளிக்கிழமை திருவெம்பாவை பூசையாரம்பம்
16/12/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்கழி மாதப்பிறப்பு
20/12/2018 வியாழக்கிழமை பிரதோசம், கார்த்திகை
22/12/2018 சனிக்கிழமை பூரணை
23/12/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடேசரபிசேகம், ஆரத்திரா தரிசனம்
25/12/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி