மாத விரதங்கள்

தை மாதம்

01-01-2019 செவ்வாய்கிழமை ஆங்கிலேய வருடப்பிறப்பு
03-01-2019 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
05-01-2019 செவ்வாய்கிழமை அமாவாசை
09-01-2019 புதன்கிழமை சதுர்த்தி
15-01-2019 செவ்வாய்கிழமை தைப்பொங்கல், தை மாதப்பிறப்பு
16-01-2019 புதன்கிழமை கார்த்திகை
18-01-2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
20-01-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரணை
21-01-2019 திங்கட்கிழமை தைப்பூசம்
24-01-2019 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி

மாசி மாதம்

02-02-2019 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோசம்
04-02-2019 திங்கட்கிழமை அமாவாசை
08-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை சதுர்த்தி
12-02-2019 செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை
13-02-2019 புதன்கிழமை மாசி மாதப்பிறப்பு
17-02-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோசம்
18-02-2019 திங்கட்கிழமை நடேசரபிசேகம்
19-02-2019 செவ்வாய்க்கிழமை பூரணை, மாசிமகம்
22-02-2019 வெள்ளிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி

பங்குனி மாதம்

03-03-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோசம்
04-03-2019 திங்கட்கிழமை மகாசிவராத்திரி
06-03-2019 புதன்கிழமை அமாவாசை
10-03-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுர்த்தி
12-03-2019 செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை
15-03-2019 வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி மாதப்பிறப்பு
18-03-2019 திங்கட்கிழமை பிரதோசம், 1ம் பங்குனித்திங்கள்
20-03-2019 புதன்கிழமை பூரணை, பங்குனி உத்தரம்
23-03-2019 சனிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
25-03-2019 திங்கட்கிழமை 2ம் பங்குனித்திங்கள்

சித்திரை மாதம்

01-04-2019 திங்கட்கிழமை 3ம் பங்குனித்திங்கள்
02-04-2019 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
04-04-2019 வியாழக்கிழமை அமாவாசை
08-04-2019 திங்கட்கிழமை சதுர்த்தி, கார்த்திகை, 4ம் பங்குனித்திங்கள்
14-04-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை விகாரி வருடப்பிறப்பு, சித்திரை மாதப்பிறப்பு
16-04-2019 செவ்வாய்கிழமை பிரதோசம்
18-04-2019 வியாழக்கிழமை சித்திராப் பூரணை, சித்திரகுப்த விரதம்
22-04-2019 திங்கட்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
27-04-2019 சனிக்கிழமை நடேசரபிசேகம்

வைகாசி மாதம்

02-05-2019 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
04-05-2019 சனிக்கிழமை அமாவாசை
05-05-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை கார்த்திகை
08-05-2019 புதன்கிழமை சதுர்த்தி
15-05-2019 புதன்கிழமை வைகாசி மாதப்பிறப்பு
16-05-2019 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
18-05-2019 சனிக்கிழமை பூரணை, வைகாசிவிசாகம்
22-05-2019 புதன்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
31-05-2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்

ஆனி மாதம்

02-06-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை, கார்த்திகை
06-06-2019 வியாழக்கிழமை சதுர்த்தி
11-06-2019 செவ்வாய்கிழமை மணவாளக்கோலம்
14-06-2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
15-06-2019 சனிக்கிழமை ஆனி மாதப்பிறப்பு
16-06-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரணை
20-06-2019 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
29-06-2019 சனிக்கிழமை கார்த்திகை
30-06-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோசம்

ஆடி மாதம்

02/07/2019 செவ்வாய்க்கிழமை அமாவாசை
05/07/2019 வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றம், சதுர்த்தி
06/07/2019 சனிக்கிழமை பிச்சாடனர்; திருவிழா
07/07/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சாட்சரத் திருவிழா
08/07/2019 திங்கட்கிழமை மாம்பழத்திருவிழா, நடேசர் அபிசேகம் ஆனிஉத்தரம்
09/07/2019 செவ்வாய்க்கிழமை கைலாசவாகனத் திருவிழா
10/07/2019 புதன்கிழமை குருந்தமரத் திருவிழா
11/07/2019 வியாழக்கிழமை வேட்டைத் திருவிழா
12/07/2019 வெள்ளிக்கிழமை சப்பரத் திருவிழா
13/07/2019 சனிக்கிழமை தேர்த் திருவிழா
14/07/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்த்த் திருவிழா, பிரதோசம்
15/07/2019 திங்கட்கிழமை பூங்காவனத் திருவிழா
16/07/2019 செவ்வாய்க்கிழமை வைரவர் பூசை, பூரணை
17/07/2019 புதன்கிழமை ஆடி மாதப்பிறப்பு
20/07/2019 சனிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
23/07/2019 செவ்வாய்க்கிழமை 1ம் ஆடிச்செவ்வாய்
26/07/2019 வெள்ளிக்கிழமை கார்த்திகை
29/07/2019 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
30/07/2019 செவ்வாய்க்கிழமை 2ம் ஆடிச்செவ்வாய்
31/07/2019 புதன்கிழமை ஆடியமாவாசை

ஆவணி மாதம்

03-08-2019 சனிக்கிழமை ஆடிப்பூரம்
04-08-2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுர்த்தி
06-08-2019 செவ்வாய்க்கிழமை 3ம் ஆடிச்செவ்வாய்
09-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை வரலக்சுமி விரதம்
12-08-2019 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
13-08-2019 செவ்வாய்க்கிழமை 4ம் ஆடிச்செவ்வாய்
14-08-2019 புதன்கிழமை பூரணை
17-08-2019 சனிக்கிழமை ஆவணி மாதப்பிறப்பு
18-08-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகரசதுர்த்தி, 1ம் ஆவணி ஞாயிறு
23-08-2019 வெள்ளிக்கிழமை கார்த்திகை
24-08-2019 சனிக்கிழமை கிருஸ்ண ஜெயந்தி
25-08-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை 2ம்; ஆவணி ஞாயிறு
27-08-2019 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
29-08-2019 வியாழக்கிழமை அமாவாசை

புரட்டாசி மாதம்

01-09-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை 3ம் ஆவணி ஞாயிறு
02-09-2019 திங்கட்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி
07-09-2019 சனிக்கிழமை ஆவணி மூலம்
08-09-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை 4ம் ஆவணி ஞாயிறு
11-09-2019 புதன்கிழமை பிரதோசம்
12-09-2019 வியாழக்கிழமை நடேசரபிசேகம்
13-09-2019 வெள்ளிக்கிழமை பூரணை
15-09-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை 5ம் ஆவணி ஞாயிறு
17-09-2019 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
18-09-2019 புதன்கிழமை புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு
19-09-2019 வியாழக்கிழமை கார்த்திகை
21-09-2019 சனிக்கிழமை 1ம் புரட்;டாதிச் சனி
26-09-2019 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
28-09-2019 சனிக்கிழமை அமாவாசை, 2ம் புரட்டாதிச் சனி
29-09-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை நவராத்திரி விரதாரம்பம்

ஐப்பசி மாதம்

01/10/2019 செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்த்தி
05/10/2019 சனிக்கிழமை 3ம் புரட்டாதிச் சனி
07/10/2019 திங்கட்கிழமை விஜயதசமி, கேதாரகௌரி விரதாரம்பம்
11/10/2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
12/10/2019 சனிக்கிழமை நடேசர்பிசேகம், 4ம் புரட்டாதிச் சனி
13/10/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பூரணை
16/10/2019 புதன்கிழமை கார்த்திகை
18/10/2019 வெள்ளிக்கிழமை ஐப்பசி மாதப்பிறப்பு, 1ம் ஐப்பசி வெள்ளி
25/10/2019 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம், 2ம் ஐப்பசி வெள்ளி
27/10/2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீபாவளி, அமாவாசை, கேதாரகௌரி விரதநிறைவு
28/10/2019 திங்கட்கிழமை கந்தசட்டி விரதாரம்பம்
31/10/2019 வியாழக்கிழமை சதுர்த்தி

 

கார்த்திகை மாதம்

01-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை 3ம் ஐப்பசி வெள்ளி
02-11-2019 சனிக்கிழமை சூரன்போர்
05-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை 4ம் ஐப்பசி வெள்ளி
09-11-2019 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோசம்
12-11-2019 செவ்வாய்கிழமை பூரணை, அன்னாபிசேகம்
13-11-2019 புதன்கிழமை கார்த்திகை
15-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி, 5ம் ஐப்பசி வெள்ளி
17-11-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை கார்திகை மாதப்பிறப்பு
18-11-2019 திங்கட்கிழமை 1ம் சோமவாரம்
22-11-2019 வெள்ளிக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
23-11-2019 சனிக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
24-11-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோசம், நினைவாலயப் பூசை
25-11-2019 திங்கட்கிழமை 2ம் சோமவாரம்
26-11-2019 செவ்வாய்கிழமை அமாவாசை
27-11-2019 புதன்கிழமை மாவீர்நாள்
3.-11-2019 சனிக்கிழமை சதுர்த்தி

 

மார்கழி மாதம்

02-12-2019 திங்கட்கிழமை 3ம் சோமவாரம்
09-12-2019 திங்கட்கிழமை பிரதோசம், 4ம் சோமவாரம்
10-12-2019 செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை
11-12-2019 புதன்கிழமை பூரணை, சர்வாலயதீபம்
12-12-2019 வியாழக்கிழமை பிள்ளையார் கதையாரம்பம்
15-12-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
16-12-2019 திங்கட்கிழமை மார்கழி மாதப்பிறப்பு
23-12-2019 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
25-12-2019 புதன்கிழமை அமாவாசை
29-12-2019 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுர்த்தி