மாத விரதங்கள்

தை மாதம்

1/1/2018 திங்கட்கிழமை ஆங்கிலேய வருடப்பிறப்பு, பூரணைவிரதம்
1/2/2018 செவ்வாய்க்கிழமை நடேசர்அபிசேகம், ஆரத்திரா தரிசனம்
1/4/2018 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
1/14/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை தை மாதப்பிறப்பு, தைப்பொங்கல், பிரதோசம்
1/16/2018 செவ்வாய்க்கிழமை அமாவாசை
1/20/2018 சனிக்கிழமை சதுர்த்தி
1/26/2018 வெள்ளிக்கிழமை கார்த்திகை
1/29/2018 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
1/31/2018 புதன்கிழமை பூரணை, தைப்பூசம்

மாசி மாதம்

2/3/2018 சனிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
2/13/2018 செவ்வாய்க்கிழமை மாசி மாதப்பிறப்பு, பிரதோசம், மகா சிவராத்திரி
2/15/2018 வியாழக்கிழமை அமாவாசை
2/19/2018 திங்கட்கிழமை சதுர்த்தி
2/22/2018 வியாழக்கிழமை கார்த்திகை
2/27/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
2/28/2018 புதன்கிழமை நடேசரபிசேகம்

பங்குனி மாதம்

3/1/2018 வியாழக்கிழமை பூரணை, மாசி மகம்
3/4/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
3/14/2018 புதன்கிழமை பிரதோசம்
3/15/2018 வியாழக்கிழமை பங்குனி மாதப்பிறப்பு
3/17/2018 சனிக்கிழமை அமாவாசை
3/19/2018 திங்கட்கிழமை 1ம் பங்குனித் திங்கள்
3/20/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்த்தி
3/21/2018 புதன்கிழமை கார்த்திகை
3/26/2018 திங்கட்கிழமை 2ம் பங்குனித் திங்கள்
3/28/2018 புதன்கிழமை பிரதோசம்
3/30/2018 வெள்ளிக்கிழமை பங்குனி உத்தரம்
3/31/2018 சனிக்கிழமை பூரணை

சித்திரை மாதம்

4/2/2018 திங்கட்கிழமை 3ம் பங்குனித் திங்கள்
4/3/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
4/9/2018 திங்கட்கிழமை 4ம் பங்குனித் திங்கள்
4/13/2018 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
4/14/2018 சனிக்கிழமை சித்திரை மாதப்பிறப்பு, விளம்பி வருடப்பிறப்பு
4/15/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை
4/18/2018 புதன்கிழமை கார்த்திகை
4/19/2018 வியாழக்கிழமை சதுர்த்தி
4/27/2018 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
4/29/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சித்திராப் பூரணை, சித்திரகுப்த விரதம்

வைகாசி மாதம்

5/3/2018 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
5/7/2018 திங்கட்கிழமை நடேசரபிசேகம்
5/12/2018 சனிக்கிழமை பிரதோசம்
5/14/2018 திங்கட்கிழமை அமாவாசை
5/15/2018 செவ்வாய்க்கிழமை வைகாசி மாதப்பிறப்பு, கார்த்திகை
5/18/2018 வெள்ளிக்கிழமை சதுர்த்தி
5/25/2018 வெள்ளிக்கிழமை மணவாளக்கோலம்
5/26/2018 சனிக்கிழமை பிரதோசம்
5/28/2018 திங்கட்கிழமை வைகாசி விசாகம்
5/29/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பூரணை

ஆனி மாதம்

6/1/2018 வெள்ளிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
6/11/2018 திங்கட்கிழமை பிரதோசம், கார்த்திகை
6/13/2018 புதன்கிழமை அமாவாசை
6/15/2018 வெள்ளிக்கிழமை ஆனி மாதப்பிறப்பு, கொடியேற்றம்;
6/16/2018 சனிக்கிழமை பிச்சாடனர் திருவிழா, சதுர்த்தி
6/17/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சாட்சரத் திருவிழா
6/18/2018 திங்கட்கிழமை மாம்பழத் திருவிழா
6/19/2018 செவ்வாய்க்கிழமை கைலாசவாகனத் திருவிழா
6/20/2018 புதன்கிழமை ஆனி உத்தரம், குருந்தமரத் திருவிழா
6/21/2018 வியாழக்கிழமை வேட்டைத் திருவிழா
6/22/2018 வெள்ளிக்கிழமை சப்பரத்திருவிழா
6/23/2018 சனிக்கிழமை தேர்த்திருவிழா
6/24/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்த்தத்திருவிழா
6/25/2018 திங்கட்கிழமை பூங்காவனத் திருவிழா, பிரதோசம்
6/26/2018 செவ்வாய்க்கிழமை வைரவர் பூசை
6/27/2018 புதன்கிழமை பூரணை

ஆடி மாதம்

7/1/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
7/9/2018 திங்கட்கிழமை கார்த்திகை
7/10/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
7/12/2018 வியாழக்கிழமை அமாவாசை
7/16/2018 திங்கட்கிழமை சதுர்த்தி
7/17/2018 செவ்வாய்க்கிழமை ஆடி மாதப்பிறப்பு, 1ம் ஆடிச்செவ்வாய்
7/24/2018 செவ்வாய்க்கிழமை 2ம் ஆடிச்செவ்வாய், பிரதோசம்
7/27/2018 வெள்ளிக்கிழமை பூரணை
7/31/2018 செவ்வாய்க்கிழமை 3ம் ஆடிச்செவ்வாய், சங்கடகர சதுர்த்தி

ஆவணி மாதம்

8/5/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை கார்த்திகை
8/7/2018 செவ்வாய்க்கிழமை 4ம் ஆடிச்செவ்வாய்
8/8/2018 புதன்கிழமை பிரதோசம்
8/10/2018 வெள்ளிக்கிழமை ஆடி அமாவாசை
8/13/2018 திங்கட்கிழமை ஆடிப்பூரம்
8/14/2018 செவ்வாய்க்கிழமை 5ம் ஆடிச்செவ்வாய், சதுர்த்தி
8/17/2018 வெள்ளிக்கிழமை ஆவணி மாதப்பிறப்பு
8/19/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 1ம் ஆவணி ஞாயிறு
8/21/2018 செவ்வாய்க்கிழமை ஆவணி மூலம்
8/23/2018 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
8/24/2018 வெள்ளிக்கிழமை வரலக்சுமி விரதம், நடேசரபிசேகம்
8/25/2018 சனிக்கிழமை பூரணை
8/26/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 2ம் ஆவணி ஞாயிறு
8/29/2018 புதன்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி

புரட்டாசி மாதம்

9/1/2018 சனிக்கிழமை கார்த்திகை
9/2/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 3ம் ஆவணி ஞாயிறு, கிருஸ்ண ஜெயந்தி
9/7/2018 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
9/9/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 4ம் ஆவணி ஞாயிறு, அமாவாசை
9/12/2018 புதன்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி
9/16/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை 5ம் ஆவணி ஞாயிறு
9/17/2018 திங்கட்கிழமை புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு
9/22/2018 சனிக்கிழமை 1ம் புரட்டாதிச்சனி, சனிப்பிரதோசம்
9/23/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடேசரபிசேகம்
9/24/2018 திங்கட்கிழமை பூரணை
9/28/2018 வெள்ளிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
9/29/2018 சனிக்கிழமை 2ம் புரட்டாதிச்சனி, கார்த்திகை

 

ஐப்பசி மாதம்

10/6/2018 சனிக்கிழமை 3ம் புரட்டாதிச்சனி, சனிப்பிரதோசம்
10/8/2018 திங்கட்கிழமை அமாவாசை
10/9/2018 செவ்வாய்க்கிழமை நவராத்திரி விரதாரம்பம்
10/12/2018 வெள்ளிக்கிழமை சதுர்த்தி
10/13/2018 சனிக்கிழமை 4ம் புரட்டாதிச்சனி
10/18/2018 வியாழக்கிழமை ஐப்பசி மாதப்பிறப்பு, விஜயதசமி, கேதாரகௌரி விரதாரம்பம்
10/19/2018 வெள்ளிக்கிழமை 1ம் ஐப்பசி வெள்ளி
10/22/2018 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
10/24/2018 புதன்கிழமை பூரணை, அன்னாபிசேகம்
10/26/2018 வெள்ளிக்கிழமை 2ம் ஐப்பசி வெள்ளி, கார்த்திகை
10/27/2018 சனிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி

 

கார்த்திகை மாதம்

11/2/2018 வெள்ளிக்கிழமை 3ம் ஐப்பசி வெள்ளி
11/5/2018 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
11/6/2018 செவ்வாய்க்கிழமை தீபாவளி
11/7/2018 புதன்கிழமை அமாவாசை, கேதாரகௌரி விரதநிறைவு
11/8/2018 வியாழக்கிழமை கந்தசட்டி விரதாரம்பம்
11/9/2018 வெள்ளிக்கிழமை 4ம் ஐப்பசி வெள்ளி
11/11/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுர்த்தி
11/13/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சூரன்போர்
11/16/2018 வெள்ளிக்கிழமை 5ம் ஐப்பசி வெள்ளி
11/17/2018 சனிக்கிழமை கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு
11/20/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
11/22/2018 வியாழக்கிழமை சர்வாலய தீபம், திருக்கார்திகை, பூரணை
11/23/2018 வெள்ளிக்கிழமை விநாயகர் விரதாரம்பம், நினைவாலயப் பூசை
11/24/2018 சனிக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
11/25/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
11/26/2018 திங்கட்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
11/27/2018 செவ்வாய்க்கிழமை மாவீரர் நாள்

 

மார்கழி மாதம்

12/4/2018 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
12/6/2018 வியாழக்கிழமை அமாவாசை
12/11/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்த்தி
12/13/2018 வியாழக்கிழமை விநாயகர்சட்டி விரதம்
12/14/2018 வெள்ளிக்கிழமை திருவெம்பாவை பூசையாரம்பம்
12/16/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை மார்கழி மாதப்பிறப்பு
12/20/2018 வியாழக்கிழமை பிரதோசம், கார்த்திகை
12/22/2018 சனிக்கிழமை பூரணை
12/23/2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடேசரபிசேகம், ஆரத்திரா தரிசனம்
12/25/2018 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி