மாத விரதங்கள்

தை மாதம்

1/1/2020 புதன்கிழமை ஆங்கிலேய வருடப்பிறப்பு, திருவெம்பாவை ஆரம்பம்
1/6/2020 திங்கட்கிழமை கார்த்திகை
1/8/2020 புதன்கிழமை பிரதோசம்
1/10/2020 வெள்ளிக்கிழமை நடேசரபிசேகம், ஆர்த்திரா தரிசனம், பூரணை
1/13/2020 திங்கட்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
1/15/2020 புதன்கிழமை தைப்பொங்கல், தை மாதப்பிறப்பு
1/22/2020 புதன்கிழமை பிரதோசம்
1/24/2020 வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை
1/28/2020 செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்த்தி

மாசி மாதம்

2/2/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை கார்த்திகை
2/6/2020 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
2/8/2020 சனிக்கிழமை தைப்பூசம், பூரணை
2/12/2020 புதன்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
2/13/2020 வியாழக்கிழமை மாசி மாதப்பிறப்பு
2/20/2020 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
2/21/2020 வெள்ளிக்கிழமை மகாசிவராத்திரி
2/23/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை அமாவாசை
2/27/2020 வியாழக்கிழமை சதுர்த்தி

பங்குனி மாதம்

3/7/2020 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோசம்
3/8/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை நடேசரபிசேகம், மாசிமகம்
3/9/2020 திங்கட்கிழமை நடேசரபிசேகம், மாசிமகம்
3/12/2020 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
3/14/2020 சனிக்கிழமை பங்குனி மாதப்பிறப்பு
3/16/2020 திங்கட்கிழமை 1ம் பங்குனித் திங்கள்
3/21/2020 சனிக்கிழமை சனிப்பிரதோசம்
3/23/2020 திங்கட்கிழமை அமாவாசை, 2ம் பங்குனித் திங்கள்
3/28/2020 சனிக்கிழமை சதுர்த்தி, கார்த்திகை
3/30/2020 திங்கட்கிழமை 3ம் பங்குனித்திங்கள்

சித்திரை மாதம்

4/5/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோசம்
4/6/2020 திங்கட்கிழமை பங்குனி உத்தரம், 4ம் பங்குனித்திங்கள்
4/7/2020 செவ்வாய்க்கிழமை பூரணை
4/10/2020 வெள்ளிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
4/13/2020 திங்கட்கிழமை சார்வரி வருடப்பிறப்பு, சித்திரை மாதப்பிறப்பு
4/20/2020 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
4/22/2020 புதன்கிழமை அமாவாசை
4/24/2020 வெள்ளிக்கிழமை கார்த்திகை
4/26/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுர்த்தி

வைகாசி மாதம்

5/4/2020 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
5/6/2020 புதன்கிழமை சித்திராப் பூரணை
5/10/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
5/13/2020 புதன்கிழமை நடேசரபிசேகம்
5/14/2020 வியாழக்கிழமை வைகாசி மாதப்பிறப்பு
5/19/2020 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
5/22/2020 வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை, கார்த்திகை
5/26/2020 செவ்வாய்க்கிழமை சதுர்த்தி

ஆனி மாதம்

6/1/2020 திங்கட்கிழமை மணவாளக்கோலம்
6/3/2020 புதன்கிழமை பிரதோசம்
6/4/2020 வியாழக்கிழமை வைகாசி விசாகம்
6/5/2020 வெள்ளிக்கிழமை பூரணை
6/8/2020 திங்கட்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
6/15/2020 திங்கட்கிழமை ஆனி மாதப்பிறப்பு
6/18/2020 வியாழக்கிழமை பிரதோசம், கார்த்திகை
6/20/2020 சனிக்கிழமை அமாவாசை
6/24/2020 புதன்கிழமை சதுர்த்தி
6/26/2020 வெள்ளிக்கிழமை கொடியேற்றம்
6/27/2020 சனிக்கிழமை ஆனி உத்தரம், பிச்சாடனர்; திருவிழா
6/28/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை பஞ்சாட்சரத் திருவிழா
6/29/2020 திங்கட்கிழமை மாம்பழத்திருவிழா
6/30/2020 செவ்வாய்க்கிழமை கைலாசவாகனத் திருவிழா

ஆடி மாதம்

 

7/1/2020 புதன்கிழமை குருந்தமரத் திருவிழா
7/2/2020 வியாழக்கிழமை வேட்டைத் திருவிழா, பிரதோசம்
7/3/2020 வெள்ளிக்கிழமை சப்பரத் திருவிழா
7/4/2020 சனிக்கிழமை தேர்த் திருவிழா, பூரணை
7/5/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை தீர்த்தத் திருவிழா
7/6/2020 திங்கட்கிழமை பூங்காவனத் திருவிழா
7/7/2020 செவ்வாய்க்கிழமை வைரவர் பூசை
7/8/2020 புதன்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
7/15/2020 புதன்கிழமை கார்த்திகை
7/16/2020 வியாழக்கிழமை ஆடி மாதப்பிறப்பு
7/17/2020 வெள்ளிக்கிழமை பிரதோசம்
7/20/2020 திங்கட்கிழமை ஆடி அமாவாசை
7/21/2020 செவ்வாய்க்கிழமை 1ம் ஆடிச்செவ்வாய்
7/23/2020 வியாழக்கிழமை சதுர்த்தி
7/24/2020 வெள்ளிக்கிழமை ஆடிப்பூரம்
7/28/2020 செவ்வாய்க்கிழமை 2ம் ஆடிச்செவ்வாய்
7/31/2020 வெள்ளிக்கிழமை வரலக்சுமி விரதம், பிரதோசம்

ஆவணி மாதம்

8/3/2020 திங்கட்கிழமை பூரணை
8/4/2020 செவ்வாய்க்கிழமை 3ம் ஆடிச்செவ்வாய்
8/6/2020 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
8/11/2020 செவ்வாய்க்கிழமை 4ம் ஆடிச்செவ்வாய்
8/12/2020 புதன்கிழமை கார்த்திகை
8/16/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோசம்
8/17/2020 திங்கட்கிழமை ஆவணி மாதப்பிறப்பு
8/18/2020 செவ்வாய்க்கிழமை அமாவாசை
8/22/2020 சனிக்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி
8/23/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை 1ம் ஆவணி ஞாயிறு
8/28/2020 வெள்ளிக்கிழமை ஆவணி மூலம்
8/30/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோசம், 2ம் ஆவணி ஞாயிறு
8/31/2020 திங்கட்கிழமை நடேசரபிசேகம்

புரட்டாசி மாதம்

9/1/2020 செவ்வாய்க்கிழமை பூரணை
9/5/2020 சனிக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
9/6/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை 3ம் ஆவணி ஞாயிறு
9/8/2020 செவ்வாய்க்கிழமை கார்த்திகை
9/9/2020 புதன்கிழமை கிருஸ்ண ஜெயந்தி
9/13/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை 4ம் ஆவணி ஞாயிறு
9/14/2020 திங்கட்கிழமை பிரதோசம்
9/16/2020 புதன்கிழமை அமாவாசை
9/17/2020 வியாழக்கிழமை புரட்டாதி மாதப்பிறப்பு
9/19/2020 சனிக்கிழமை 1ம் புரட்;டாதிச் சனி
9/20/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை சதுர்த்தி
9/26/2020 சனிக்கிழமை 2ம் புரட்டாதிச் சனி
9/29/2020 செவ்வாய்க்கிழமை பிரதோசம்
9/30/2020 புதன்கிழமை நடேசரபிசேகம்

 

ஐப்பசி மாதம்

10/1/2020 வியாழக்கிழமை பூரணை
10/3/2020 சனிக்கிழமை 3ம் புரட்டாதிச் சனி
10/5/2020 திங்கட்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி, கார்த்திகை
10/10/2020 சனிக்கிழமை 4ம் புரட்டாதிச் சனி
10/14/2020 புதன்கிழமை பிரதோசம்
10/16/2020 வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை
10/17/2020 சனிக்கிழமை ஐப்பசி மாதப்பிறப்பு, நவராத்திரி விரதாரம்பம்
10/19/2020 திங்கட்கிழமை சதுர்த்தி
10/23/2020 வெள்ளிக்கிழமை 1ம் ஐப்பசி வெள்ளி
10/25/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை விஜயதசமி, கேதாரகௌரி விரதாரம்பம்
10/28/2020 புதன்கிழமை பிரதோசம்
10/30/2020 வெள்ளிக்கிழமை; 2ம் ஐப்பசி வெள்ளி
10/31/2020 சனிக்கிழமை பூரணை, அன்னாபிசேகம்

 

கார்த்திகை மாதம்

 

11/2/2020 திங்கட்கிழமை கார்த்திகை
11/3/2020 செவ்வாய்க்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
11/6/2020 வெள்ளிக்கிழமை 3ம் ஐப்பசி வெள்ளி
11/12/2020 வியாழக்கிழமை பிரதோசம்
11/13/2020 வெள்ளிக்கிழமை 4ம் ஐப்பசி வெள்ளி
11/14/2020 சனிக்கிழமை அமாவாசை, கேதாரகௌரி விரதநிறைவு, தீபாவளி
11/15/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை கந்தசட்டி விரதாரம்பம்
11/16/2020 திங்கட்கிழமை கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு, 1ம் சோமவாரம்
11/18/2020 புதன்கிழமை சதுர்த்தி
11/20/2020 வெள்ளிக்கிழமை சூரன்போர்
11/21/2020 சனிக்கிழமை திருக்கல்யாணம்
11/22/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
11/23/2020 திங்கட்கிழமை நினைவாலயப் பூசை, 2ம் சோமவாரம்
11/24/2020 செவ்வாய்க்கிழமை நினைவாலயப் பூசை
11/27/2020 வெள்ளிக்கிழமை மாவீர்நாள், பிரதோசம்
11/29/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வாலயதீபம், கார்த்திகை
11/30/2020 திங்கட்கிழமை 3ம் சோமவாரம், விநாயக விரதாரம்பம்


மார்கழி மாதம்

12/3/2020 வியாழக்கிழமை சங்கடகர சதுர்த்தி
12/7/2020 திங்கட்கிழமை 4ம் சோமவாரம்
12/12/2020 சனிக்கிழமை சனிப் பிரதோசம்
12/14/2020 திங்கட்கிழமை அமாவாசை, 5ம் சோமவாரம்
12/16/2020 புதன்கிழமை மார்கழி மாதப்பிறப்பு
12/17/2020 வியாழக்கிழமை சதுர்த்தி
12/20/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிள்ளையார் பெருங்கதை
12/21/2020 திங்கட்கிழமை திருவெம்பாவை ஆரம்பம்
12/26/2020 சனிக்கிழமை கார்த்திகை
12/27/2020 ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரதோசம்
12/29/2020 செவ்வாயக்கிழமை பூரணை
12/30/2020 புதன்கிழமை நடேசரபிசேகம், ஆர்த்திரா தரிசனம்